Master Cluj-Napoca

În oferta de studii a Facultății de Farmacie din UMF Cluj sunt 6 masterate acreditate ARACIS :

Cu durata de un an ( 60 credite)

Cosmetologie Director de program – Conf.dr. Mirela Moldovan

Farmacovigilenţa: monitorizarea siguranţei medicamentelor Director de program – Prof. Dr. Cristina Mogoşan

Industrie farmaceutică Director de program – Prof. dr. Ioan Tomuță

Ştiinţe farmaceutice aplicate Director de program – Conf. dr. Cristina Adela Iuga

Toxicologia Medicamentului şi a Mediului Director de program – Prof. dr. Felicia Loghin

 Cu durata de 2 ani, în special pentru absolvenții de la  Facultatea de Nutriție și Dietetică Nutriţia şi calitatea vieţii 120 credite, acreditat ARACIS Director de program – Prof. dr. Doina Miere

  1. Farmacovigilența: monitorizarea siguranței medicamentelor

Monitorizarea siguranţei medicamentelor creează premisele formării unor specialişti într-un domeniu deficitar, dar cerut pe piaţa muncii din România. Obiectivul specific al programului de masterat este formarea de specialişti cu înaltă calificare într-un domeniu prioritar, care îşi vor găsi locul în departamentele de farmacovigilenţă din cadrul companiilor farmaceutice, în centre medicale de specialitate, în activitatea didactică, în structuri administrative şi organizaţii de sănătate publică sau în cadrul agenţiilor ce reglementează activitatea cu medicamente.

În planul de învăţământ sunt prevăzute discipline care aprofundează noţiunile fundamentale obţinute în cursul programului de licenţă şi care asigură o cunoaştere avansată în domeniul Farmacovigilenţei: ·     

   Sisteme de Farmacovigilență și Managementul Riscului

·         Evaluarea reacțiilor adverse și a rapoartelor individuale de caz

·         Farmacodinamia și farmacocinetica medicamentului

·         Reacții adverse. Aspecte clinice

·         Patologie medicală. Iatrogenoze

·         Siguranța medicamentelor în sarcină și alăptare

·         Legislaţie europeană privind farmacovigilenţa

·         Reacții adverse pe organe și sisteme

·         Interacțiuni medicamentoase

·         Supradozările medicamentoase şi farmacodependenţa

·         Metodologia cercetării în farmacovigilență și farmacoepidemiologie

           Etică și integritate academică

 Pentru anul universitar 2019-2020 au fost admiși 35 de masteranzi pe locuri cu taxă și nu au fost alocate locuri bugetate

La admitere se pot înscrie absolvenţi ai programelor de studii de licenţă în domeniul sănătăţii reglementate general şi sectorial (Farmacie, Medicină, Medicină dentară), precum şi absolvenţi ai facultăţilor de Biologie, Biochimie, Chimie sau ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.

Care este domeniul și cât de aplicabil este?

Farmacovigilența este un domeniu nou, în plină evoluție, oferind absolventului farmacist o nouă oportunitate de dezvoltare profesională și integrare pe piața muncii.

Pot aplica pentru un master la altă facultate decât UMF?

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie este singura din țară acreditată pentru acest program de masterat.

Înscrierea la concursul de admitere necesită întocmirea dosarului de admitere, prin care sa se facă dovada absolvirii facultăților enumerate mai sus. Candidații trebuie sa fie posesori ai unei diplome de licență, eliberată de o universitate acreditată ARACIS.

Probe: un interviu și probă scrisă, desfășurată sub formă de test grilă din tematica de concurs prezentată pe site-ul facultății de Farmacie. Proba scrisa reprezintă 75% din nota finală și interviul 25%.

  • Cosmetologie

Dezvoltarea continuă a produselor cosmetice, atât sub aspectul compoziției și al formelor lor de prezentare, cât și sub aspectul nivelului lor de acțiune, justifică organizarea unui program de specializare postuniversitară, în domeniul formulării, preparării, analizării, testării produselor cosmetice noi.

Absolvenții acestui program de Master pot activa în unul din domeniile următoare:

Industria cosmetică (Cercetare-dezvoltare , Formulare, Producție, Control, Marketing)

Industria farmaceutică (dezvoltare de preparate dermatologice)

Industria chimică – fabricare de materii prime pentru cosmetologie

Laboratoare de testare a eficacității produselor cosmetice

Promovarea produselor cosmetice (dermatocosmetice)

Organisme de reglementare (pentru domeniul cosmetic)

Locuri disponibile: 15

Admiterea se realizează în luna septembrie la final. Examenul de admitere la Masteratul de Cosmetologie cuprinde o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă constă într-un test de tip grilă cu întrebări din tematica anunţată. Interviul cu comisia de admitere se desfășoară imediat după proba scrisă. Nota minimă pentru admiterea la acest program de masterat este 6,00.

Admiterea se face în limita locurilor aprobate, în ordinea descrescătoare a notei obţinute.

Calculul notei finale :

10% media de absolvire a programului de licenţă

20% nota obţinută la interviu

70% nota obţinută la examenul scris

Se recomandă candidaților să aibă un nivel bun de cunoaștere a limbii franceze și engleze. Includerea în dosarul de înscriere a unui Atestat de cunoaștere a limbii franceze reprezintă un avantaj, întrucât o parte din discipline se studiază în limba franceză.

În planul de învățământ sunt prevăzute discipline precum:

 Semestrul 1

Analiza produselor cosmetice

Bazele fiziologice şi biochimice ale pielii

Dezvoltarea produselor cosmetice

Fitocosmetologie

Reglementări în cosmetologie. Cosmetovigilența

Semestrul 2

Etică și integritate academică

Evaluarea toxicologică a produselor cosmetice

Marketingul în cosmetologie

Nutriția pentru o piele sănătoasă

Recomandarea produselor cosmetice

Stagiu practic de specialitate

  • Științe farmaceutice aplicate

Acest master îşi propune ca misiune pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti cu formare pluridisciplinară, care să fie capabili să contribuie la asigurarea calităţii medicamentelor, suplimentelor alimentare şi alimentelor, prin familiarizarea masteranzilor cu metode moderne de analiză aplicabile unei game variate de matrici (substanţe active, forme farmaceutice, suplimente alimentare, medii biologice, produse vegetale, alimente).

Este un program de profesionalizare şi  de cercetare ştiinţifică care se bazează pe cunoştinţele dobândite prin studiile de licenţă, ca o completare pentru acestea.

Planul de învățământ este structurat pe două semestre, cu câte 15 ore activitate didactică/săptămână.


 În primul semestru se studiază materii de specialitate care vizează: formularea și prepararea industrială a medicamentelor moderne, asigurarea calităţii medicamentelor, analiza toxicologică a substanţelor medicamentoase din matrici diverse, dezvoltarea şi validarea metodelor analitice, evaluarea statistică a datelor experimentale şi aspecte de legislaţia medicamentului. În al doilea semestru sunt abordate: analiza principiilor active din produse vegetale, analiza reziduurilor şi contaminanţilor din produse alimentare şi alţi factori de mediu, dar şi aspecte privind metodologia cercetării ştiinţifice.

Număr locuri disponibile: 20

Proba scrisă constă într-un test de tip grilă cu 30 întrebări cu răspunsuri multiple din tematica anunţată, cu durata de 60 minute. Admiterea se face în limita locurilor aprobate, în ordinea descrescătoare a punctajului notei obţinute. Nota minimă necesară pentru admitere este nota 5.00. În cazul în care pentru ultimul loc disponibil există mai mulţi candidaţi care au aceeaşi medie finală, departajarea se va face după media obţinută la programul de licenţă.

  • Toxicologie

Cum aplici pentru acest  master?

La Masteratul de Toxicologia medicamentului si a mediului admiterea se face prin examen de tip grilă, pe baza bibliografiei afișate pe site-ul universității.

Câte locuri sunt taxă/buget?

Numărul de locuri pentru care a fost acreditat programul este de 25; numărul de locuri bugetate se stabilește în fiecare an, în funcție de numărul total de locuri primit la nivel de universitate, respectiv facultate, cu mențiunea că absolvenții de programe de studii cu 300 credite care au fost bugetați nu pot beneficia de locuri bugetate, conform reglementărilor actuale.

Ce materii sunt?

Disciplinele din planul de învățământ sunt : Epidemiologia mediului, Toxicologia mediului și evaluarea riscului, Analiza chimică a poluanților din mediu, Metode instrumentale moderne aplicate în analiza toxicologică, Analiza toxicologică – aplicații în toxicologia clinică și medico-legală, Evaluarea toxicității medicamentelor și poluanților, Metode in vitro utilizate în toxicologie, Evaluarea și validarea statistică a datelor experimentale, Legislația medicamentului și a mediului, metodologia cercetării științifice, Etica cercetării și integritate academică, stagiu practic în laboratoare.

Ce beneficii am dacă fac masterul după licență?

Masteratul aprofundează competențele în domeniul toxicologiei analitice și clinice dobândite în cursul studiilor de licență, oferind deschidere către tehnicile instrumentale cele mai moderne și către metodele alternatice alternative? de evaluare a toxicității care câștigă din ce în ce mai mult teren, sau sunt singurele acceptate, cum este cazul ingredientelor cosmetice. În plus, masteratul abordează domeniul toxicologiei mediului, un domeniu de nișă în plină expansiune, pentru care nu există specialiști cu o pregătire corespunzătoare și în care angajatorii se confruntă cu dificultăți în selectarea unui personal calificat. Evaluarea riscurilor pentru sănătate și biomonitorizarea expunerii umane ocupatio este reprezintă o prioritate în țările dezvoltate și România va trebui să se alinieze la legislația europeană.

Care este domeniul și cât de aplicabil este?

Calificarea propusă a fi obținută în urma absolvirii acestui masterat este cea de Specialist în Toxicologie, iar toxicologia este prin definiție o știință aplicativă, esențială pentru evaluarea siguranței medicamentelor, suplimentelor alimentare, ingredientelor cosmetice, produselor de sănătate, aditivilor alimentari, substanțelor chimice de uz industrial, pentru diagnosticul intoxicațiilor în context medical sau medico-legal, pentru evaluarea expunerii umane la substanțele periculoase și a riscurilor asociate acesteia, pentru evaluarea poluării mediului și a riscului de mediu al poluanților.

Pot aplica pentru un master la altă facultate decât UMF?

Da

La ce alte specializări de master ne putem înscrie, în afară de cele din cadrul UMF?

Depinde de criteriile de admitere de la fiecare masterat.

Master sau doctorat, ce ar fi mai relevant pentru un absolvent de farmacie?

Depinde de cariera pe care fiecare absolvent dorește să și-o construiască.

Master sau internship? Care este mai folositor la ora actuală?

Masteratul oferă o calificare ce se materializează printr-o diploma, în timp ce internship-ul oferă experiența, rămâne de văzut în ce cadru se poate realiza și care este certificatul obtinut, dar mai departe angajatorul este cel care stabilește condițiile solicitate pentru postul oferit.

 Nutriția și calitatea vieții

Cum aplici pentru acest  master?

Înscriere la admitere. Examenul de admitere tip grilă, din tematica și bibliografia afișate pe site-ul universității, se organizează în luna septembrie, de regulă în săptămâna care urmează susținerii licenței.

Câte locuri sunt taxă/buget?

30 locuri (dintre care la nivelul conducerii facultății se decide anual numărul de locuri bugetate)

Ce materii sunt?

Dintre materiile studiate fac parte: Fiziologia și fiziopatologia nutriției, Consiliere nutrițională și comunicare cu pacientul, Nutriție de precizie, Nutriție comunitară, Suplimente alimentare și alimente funcționale, Interacțiuni aliment – medicament, Nutriția pacientului spitalizat, Nutriția pacientului critic, Siguranță și securitate alimentară, Metode moderne în analiza alimentelor, Aplicații în diseminarea rezultatelor cercetării, Metodologia cercetării, Nutriția pentru sportivi, Nutriție și stil de viață, Managementul serviciilor de nutriție, Psihopedagogie etc

În zilele lucrătoare, majoritatea activităților se desfășoară după-amiaza, însă sunt și materii care se organizează dimineața. Programele de masterat au în medie 15 ore / săptămână, comparativ cu licența care ajunge la 28 ore/săpt.

Ce beneficii am dacă fac masterul după licență?

Masteratul Nutriția și calitatea vieții se adresează în primul rând absolvenților de Nutriție și dietetică, pentru care reprezintă etapa a doua de formare după programul de licență de 180 credite. Cu acest masterat de 120 credite, dieteticienii însumează 300 de credite, echivalentul unei facultăți reglementate cum este Farmacia, care are masterat inclus.

Pentru farmaciști beneficiile pot fi în primul rând personale, masterandul aprofundând cunoștințele în domeniul nutriției.

Profesional: fiecare program de masterat va oferi o calificare la finalizarea studiilor. Procesul de înregistrare a calificării nu este finalizat.

Care este domeniul și cât de aplicabil este?

Domeniul: Nutriție și stil de viață, un domeniu cu mare aplicabilitate în prezent și viitor

La ce alte specializări de master ne putem înscrie, în afară de cele din cadrul UMF?

Apreciez că puteți să vă înscrieți la orice master din domeniul științelor vieții.

  • Industria medicamentului

Acest masterat pregătește absolvenții pentru a profesa mai departe în multe direcții, în departamentul de control al calității, asigurarea calității, departamentul tehnic, de producție, de cercetare-dezvoltare, înregistrarea medicamentelor; trierea clinică şi supravegherea post-marketing; managementul fabricării medicamentului în industria farmaceutică atât în țară cât și în străinătate.

Materii studiate:

Semestrul I

1. Dezvoltarea farmaceutică a medicamentului

2. Metodologia cercetării experimentale 

3. Farmacocinetica în dezvoltarea şi evaluarea medicamentului

4. Autorizarea medicamentului

 5. Fabricarea industrială a medicamentului

Semestrul II

1. Fabricarea industrială a medicamentului

2. Biodisponibilitatea şi bioechivalenţa medicamentelor

3. Asigurarea calităţii și Buna practică de fabricaţie

4. Dezvoltarea analitică și controlul calităţii medicamentului

5. Pregătirea lucrării de disertaţie

Numărul locurilor disponibile: 25

Examinarea constă dintr-un examen scris sub formă de întrebări cu răspunsuri multiple la alegere (tip grilă) şi un colocviu. Colocviul urmărește evaluarea nivelului cunoştinţelor, precum şi stabilirea interesului şi a motivaţiei candidaţilor pentru a urma acest program de studiu.

În nota finală, examenul scris are o pondere de 75%, iar colocviul de 25%.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.