Doctorat Târgu-Mureș

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învățare pe tot parcursul vieții (EQF/CEC) și din Cadrul Național al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureș (U.M.F.S.T. din Târgu Mureş) prin I.O.S.U.D. a U.M.F.S.T din Târgu Mureş. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma de licență și cea de master.

  Selecţia candidaţilor este realizată de către o Comisie unică de admitere compusă din: președinte (directorul C.S.U.D. sau directorul C.S.D.), 3 membri C.S.D.M.F. şi conducătorul de doctorat al candidatului. Secretarii Comisiei unice de admitere vor fi nominalizați dintre studenții doctoranzi ai U.M.F.S.T din Târgu Mureş. Secretarii Comisiei unice asigură împreună cu Secretariatul Școlii Doctorale doar activitatea administrativă pentru procesul de admitere la doctorat.

Repartizarea locurilor la doctorat se face distinct şi proporțional pe domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, raportat la proporția conducătorilor de doctorat corespunzător domeniilor de competenţă al acestora sau prin hotărâri ale Senatului privind repartizarea locurilor bugetate pe domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat include: un interviu pentru susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă acceptată și convenită cu conducătorul de doctorat, conform cu domeniul de specialitate precum și evaluarea performanței științifice.

Admiterea la doctorat este precedată de un test eliminatoriu privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, aleasă de candidat, care se susține la Catedra de limbi moderne a U.M.F.S.T. din Târgu Mureş. Dacă un candidat deține un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), examenul de competență lingvistică nu mai este necesar. Testul constă dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui text înregistrat, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și se finalizează cu un calificativ de tip admis/respins.

Ordinea privind locurile bugetate se stabileşte în funcţie de media generală finală obţinută de candidat, dar şi ţinând seama de opţiunile din fişa de înscriere (de ex. candidaţii care au optat doar pentru locurile cu taxă nu vor putea fi înscrişi pe locurile bugetate și invers).

Conducători de doctorat- Facultatea de Farmacie:

prof.univ. dr. CIURBA Adriana-Daniela

prof.univ. dr. DOGARU Maria Titica

prof.univ. dr. IMRE Silvia

prof.univ. dr. GYÉRESI Árpád

prof.univ. dr. MUNTEAN Daniela-Lucia

prof.univ. dr. SIPOS Emese

conf.dr. KELEMEN Hajnal

conf.dr. HANCU Gabriel

conf.dr. RUSU Aura

Nu există materii când e vorba de alegerea unui doctorat, domeniul în cazul nostru este FARMACIE. Alegerile în general se fac în funcţie de domeniul de cercetare a conducătorului de doctorat.

Elaborarea unei teze de doctorat durează maximum 4 ani care includ stagii de pregătire doctorală, referate de prezentat în faţa comisiei de îndrumare, redactarea tezei şi susţinerea acesteia în cazul în care toate clauzele contractuale au fost respectate.

Doctoratul este indicat celor care au aptitudini de cercetare, celor interesaţi să descopere lucruri noi, nu se face pentru că foloseşte la ceva sau aduce beneficii.